Locatie: Mariakerk

Mariakerk
Kajakstraat 60
1826 DN Alkmaar

Geschiedenis van de Mariakerk

mariakerk

De Mariaparochie is toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, de Moeder van Onze Heer Jezus Christus.
De eerste steen van onze kerk is gelegd op 16 mei 1983. Sindsdien is onze parochie uitgegroeid tot een multiculturele hechte geloofsgemeenschap met ongeveer 3300 leden.
Wij delen het kerkelijk centrum De Blije Mare met de Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA). De kerkzaal van de PGA is de Immanuelkerk.

Reguliere vieringen in de Mariakerk

  • Zondag om 11.00 uur
  • Dinsdag om 09.30 uur
  • Donderdag om 09.30 uur

Locatieraad van de Mariakerk

Onze locatieraad bestaat uit:

  • Pastoor Franklin – voorzitter
  • Mevr. Rini Cano – secretaris
  • Dhr. Martien Hemels – waarnemend penningmeester
  • Dhr. Etienne Alejo – lid
  • Dhr. Jos Kauw – lid

Er is een vacature voor vice-voorzitter en penningmeester.

De locatieraad vergadert maandelijks. Binnen de locatieraad worden ideeën en voorstellen van de diverse commissies en werkgroepen ingebracht en afgestemd op het algehele parochiebeleid.

Contact opnemen met het secretariaat van de Mariakerk

Voor het regelen van allerlei zaken (o.a. het doorgeven van misintenties) is de parochieadministratie geopend op dinsdag- en donderdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur. De parochieadministratie is gevestigd in zaal “de Weijdt” in de Blije Mare en wordt verzorgd door Mevr. Corien Ros.
tel. 072-5628401

Parochieadministratie

Het ledenbestand van de parochie wordt bijgehouden door De heer G. Verwey, Verhuizingen en veranderingen in de woonsituatie a.u.b. doorgeven via het secretariaat: tel. 072-5628401 of via het e-mailadres:
info@rkmariaparochiealkmaar.nl

Redactie Drieluik

Redactie: redactiedrieluikblad@gmail.com. U kunt uw copy ook deponeren in het postbakje in de sacristie (Zwartkruiskamer). Vermeldt op de enveloppe dan “copy”.

Bezorging

Voor de verspreiding van de Drieluik zetten vele contactpersonen zich in. De coördinatie hiervan berust bij: Mevr. Corien Ros, zie hieronder

Financiën

Door de wekelijkse collectes in de kerk en door de jaarlijkse kerk- of gezinsbijdrage kunnen we de parochie financieel draaiende houden.

Kerkbijdrage:
Giro NL92INGB 0003 0951 86 t.n.v. RK Mariaparochie Alkmaar o.v.v. kerkbijdrage
De administratie van de automatische incasso wordt gedaan door:
Dick de Jager, Isarstraat 7, 1827GC Alkmaar. Telefoon 072-5620295. Emailadres: jagerde@gmail.com.

De ING Bank accepteert uw betaling niet meer als u deze overmaakt op naam van het Hoeksteenfonds. Als u automatisch uw kerkbijdrage overmaakt kan het dus voorkomen dat de ING uw betaling terugboekt. Wilt u in dat geval uw bijdrage opnieuw overmaken maar dan op naam van RK Mariaparochie Alkmaar.

Stipendia (misintenties), schenkingen en overige betalingen:
Banknummer. NL59 RABO 0161 7044 92 onder vermelding van de aard van de betaling.

Een deel van de kosten van onze parochie worden opgebracht uit de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ van de kerken van Nederland. Uw bijdrage is alleen bestemd voor uw eigen parochie. Zoveel mogelijk parochianen krijgen de informatie hierover dank zij de contactpersonen in de brievenbus. Wie deze informatie niet heeft ontvangen wordt verzocht deze uit de kerk mee te nemen.

Periodieke giften

Vroeger was een periodieke gift alleen dan volledig aftrekbaar indien deze was vastgelegd in een notariële akte voor een periode van vijf jaar. Vanaf 2014 kan de gever van de periodieke gift deze middels een schriftelijke overeenkomst (onderhands) met de parochie laten vastleggen. M.a.w. men hoeft niet meer naar de notaris. De parochie kan het rechtstreeks met de gever van de periodieke gift overeenkomen. Tevens zijn deze periodieke giften volledig fiscaal aftrekbaar (een drempel van 1% van het drempelinkomen geldt niet).

Wat houdt het precies in en welk voordeel is er voor zowel u als de parochie?
Stel: U doneert alleen aan de parochie, bijv. € 120 en u heeft een gezinsinkomen van € 35.000, dan is uw huidige gift aan ons niet fiscaal aftrekbaar. Dit omdat het bedrag van € 120 niet boven de drempel van 1 procent van het gezinsinkomen uitkomt. Dat is anders als u uw gift middels een schriftelijke overeenkomst met de parochie, een zogeheten onderhandse overeenkomst, laat vastleggen. Uw gift is in dat geval volledig aftrekbaar.

Stel vervolgens: U schenkt ons gedurende een periode van vijf jaar een bedrag van € 170 per jaar via een onderhandse overeenkomst met de parochie. Uw gift is in dat geval fiscaal aftrekbaar. Bij een belastingtarief van 42 procent scheelt u dat maar liefst € 71,40 aan belasting. Dat bedrag krijgt u na aangifte van de fiscus terug. Netto betaalt u dus € 98,60 in plaats van € 170. U steunt de parochie met een hoger bedrag (hoger dan de € 120), maar het kost u minder!

Mocht u hier ook voor voelen print dan de standaardovereenkomst hier uit.

M. Hemels, penningmeester 072-5642626
emailadres parochie: info@rkmariaparochiealkmaar.nl