Diensten van Woord en Gebed

Afscheid van de Woorddienstengroep Oudorp/Sint Pancras

In 1968 werd de Laurentiusparochie van Oudorp verrijkt met een tweede kerklocatie: in Sint Pancras werd de Ark ingezegend door bisschop Zwartkruis. Zo ongeveer tegelijkertijd deed kapelaan Nico Schoorl zijn intrede in de parochie, toen nog als tweede kapelaan naast pastoor Richard Geraets. Het was vlak na het Tweede Vaticaans Concilie, de kerkvergadering die veel vernieuwing met zich meebracht. Voor iedereen zichtbaar en ervaarbaar was de verandering in de liturgische taal. Van het Latijn gingen we over in de eigen moedertaal. In het verlengde daarvan groeide de betrokkenheid van de gelovigen bij de liturgische teksten. Er ontstonden nieuwe kerkliederen. Het was het startpunt van nieuwe koren. Er ontstonden gespreksgroepen waarin gewerkt werd aan geloofsverdieping. Er kwamen Bijbelstudiegroepen. Kortom, onder katholieken ontstond een nieuw elan.

In het bisdom Haarlem was de franciscaanse pater Paul Chapel druk bezig met liturgievernieuwing. Zijn methode had twee uitgangspunten: er was aandacht voor de liturgische (Nederlandstalige) zang en er was aandacht voor de inhoud en betekenis van teksten uit de Bijbel en andere liturgische teksten.

Kapelaan Schoorl bracht het programma van pater Chapel naar Oudorp. Hieruit ontstond de nog steeds bestaande Liturgische Werkgroep, die in oktober 2019 haar 50-jarig bestaansjubileum vierde en die tot nu toe nog steeds werkte naar de oorspronkelijke twee uitgangspunten: liturgische zang en verdieping in teksten.

Toen kapelaan Schoorl in 1981 vertrok om kapelaan te worden in Volendam, bleef de in 1980 nieuw benoemde pastoor Dirk Braakman als enige priester in de parochie met twee kerklocaties achter. Pastoor Braakman stond van harte achter de liturgische vernieuwing. Omdat hij graag op beide kerklocaties de weekendvieringen wilde doen voortgaan, nam hij initiatief om leken in te zetten om voor te gaan in m.n. de vieringen van de zaterdagavond. Zo kon hij op een van beide locaties de Eucharistie vieren, terwijl op de andere locatie een Woorddienst (een dienst van Woord en Gebed) was. Peter en Cockie Groot, beiden theologisch geschoold, vroeg hij om de leiding op zich te nemen. Zij verzamelden een kleine groep parochianen om zich heen, hielpen hen de Bijbelteksten te lezen en te verstaan en onderrichtten hen in het voorgaan in liturgie. Zo ontstond de Woorddienstengroep. Ook de bestaande Liturgische Werkgroep bleef, assisteerde soms bij de Eucharistievieringen, maar verzorgde ook met eigen mensen Woorddiensten. In later stadium deed ook de werkgroep Jong & Oud mee.

Onder verantwoordelijkheid van pastoor Dirk Braakman en later zijn assistente, pastoraal werkster zr. Ria Hoff, hebben de Woorddiensten jarenlang deel uitgemaakt van het liturgisch aanbod van de Laurentiusparochie van Oudorp/Sint Pancras gehad.

Na het overlijden van Dirk Braakman kregen de Woorddiensten een vaste plek op de zaterdagavond. Tot in maart jl. het coronavirus kerkelijke vieringen overal onmogelijk maakte. De Werkgroep was zich in de periode daarvóór al aan het afvragen, hoe lang zij hun activiteiten nog zouden voortzetten. Een aantal trouwe kerkgangers bleef de diensten bezoeken. Maar allengs werd dat groepje kleiner en kleiner. Dat deed de Werkgroep beslissen nu haar taken neer te leggen.

Voor die vaste bezoekers is het jammer. De sfeer in de Woorddiensten was altijd fijn en intiem, inmiddels al jaren in de tot gebedsruimte verbouwde sacristie. Degenen die al die jaren hebben meegewerkt aan de Woorddiensten, zullen het ook missen. Een ervaringsgegeven uit hun kring is, dat jezelf verdiepen in de teksten uit de Bijbel, onder woorden brengen wat die teksten bij jou oproepen en het bezig zijn met het formuleren van gebeden verdieping van je geloof en verrijking van jezelf als mens met zich meebrengt.

Ria Pielage