Liturgische werkgroepen Laurentiuskerk

Diensten van Woord en Gebed

Afscheid van de Woorddienstengroep Oudorp/Sint Pancras

In 1968 werd de Laurentiusparochie van Oudorp verrijkt met een tweede kerklocatie: in Sint Pancras werd de Ark ingezegend door bisschop Zwartkruis. Zo ongeveer tegelijkertijd deed kapelaan Nico Schoorl zijn intrede in de parochie, toen nog als tweede kapelaan naast pastoor Richard Geraets. Het was vlak na het Tweede Vaticaans Concilie, de kerkvergadering die veel vernieuwing met zich meebracht. Voor iedereen zichtbaar en ervaarbaar was de verandering in de liturgische taal. Van het Latijn gingen we over in de eigen moedertaal. In het verlengde daarvan groeide de betrokkenheid van de gelovigen bij de liturgische teksten. Er ontstonden nieuwe kerkliederen. Het was het startpunt van nieuwe koren. Er ontstonden gespreksgroepen waarin gewerkt werd aan geloofsverdieping. Er kwamen Bijbelstudiegroepen. Kortom, onder katholieken ontstond een nieuw elan.

In het bisdom Haarlem was de franciscaanse pater Paul Chapel druk bezig met liturgievernieuwing. Zijn methode had twee uitgangspunten: er was aandacht voor de liturgische (Nederlandstalige) zang en er was aandacht voor de inhoud en betekenis van teksten uit de Bijbel en andere liturgische teksten.

Kapelaan Schoorl bracht het programma van pater Chapel naar Oudorp. Hieruit ontstond de nog steeds bestaande Liturgische Werkgroep, die in oktober 2019 haar 50-jarig bestaansjubileum vierde en die tot nu toe nog steeds werkte naar de oorspronkelijke twee uitgangspunten: liturgische zang en verdieping in teksten.

Toen kapelaan Schoorl in 1981 vertrok om kapelaan te worden in Volendam, bleef de in 1980 nieuw benoemde pastoor Dirk Braakman als enige priester in de parochie met twee kerklocaties achter. Pastoor Braakman stond van harte achter de liturgische vernieuwing. Omdat hij graag op beide kerklocaties de weekendvieringen wilde doen voortgaan, nam hij initiatief om leken in te zetten om voor te gaan in m.n. de vieringen van de zaterdagavond. Zo kon hij op een van beide locaties de Eucharistie vieren, terwijl op de andere locatie een Woorddienst (een dienst van Woord en Gebed) was. Peter en Cockie Groot, beiden theologisch geschoold, vroeg hij om de leiding op zich te nemen. Zij verzamelden een kleine groep parochianen om zich heen, hielpen hen de Bijbelteksten te lezen en te verstaan en onderrichtten hen in het voorgaan in liturgie. Zo ontstond de Woorddienstengroep. Ook de bestaande Liturgische Werkgroep bleef, assisteerde soms bij de Eucharistievieringen, maar verzorgde ook met eigen mensen Woorddiensten. In later stadium deed ook de werkgroep Jong & Oud mee.

Onder verantwoordelijkheid van pastoor Dirk Braakman en later zijn assistente, pastoraal werkster zr. Ria Hoff, hebben de Woorddiensten jarenlang deel uitgemaakt van het liturgisch aanbod van de Laurentiusparochie van Oudorp/Sint Pancras gehad.

Na het overlijden van Dirk Braakman kregen de Woorddiensten een vaste plek op de zaterdagavond. Tot in maart jl. het coronavirus kerkelijke vieringen overal onmogelijk maakte. De Werkgroep was zich in de periode daarvóór al aan het afvragen, hoe lang zij hun activiteiten nog zouden voortzetten. Een aantal trouwe kerkgangers bleef de diensten bezoeken. Maar allengs werd dat groepje kleiner en kleiner. Dat deed de Werkgroep beslissen nu haar taken neer te leggen.

Voor die vaste bezoekers is het jammer. De sfeer in de Woorddiensten was altijd fijn en intiem, inmiddels al jaren in de tot gebedsruimte verbouwde sacristie. Degenen die al die jaren hebben meegewerkt aan de Woorddiensten, zullen het ook missen. Een ervaringsgegeven uit hun kring is, dat jezelf verdiepen in de teksten uit de Bijbel, onder woorden brengen wat die teksten bij jou oproepen en het bezig zijn met het formuleren van gebeden verdieping van je geloof en verrijking van jezelf als mens met zich meebrengt.

Ria Pielage


Lectoren

In onze parochie zijn op dit moment zes lectoren actief, drie dames en drie heren. Zij lezen de 1e lezing, de Antwoordpsalm, de 2e lezing en de Voorbeden. Ook kondigen zij de liederen aan, die tijdens de viering gezongen worden. De lector assisteert bij het communie uitreiken tijdens een eucharistieviering. Als er mededelingen zijn, worden die vermeld na het slotgebed. Zo ben je als lector zeer actief betrokken bij de viering, zowel bij een woorddienst als bij een eucharistieviering. Als lector probeer je zo duidelijk mogelijk te lezen en de juiste intonatie in je stem te leggen. Wanneer je zelf als lector actief zou willen zijn in de parochie, kun je contact opnemen met een van de pastores.
Je wordt dan ongeveer eens per maand ingedeeld om te lezen.
Voor verdere informatie kun je terecht bij Jacqueline Schotvanger: jac.schotvanger@gmail.com.


Uitvaart, afscheidsviering, avondwake en begraafplaats

Als na overlijden van een parochiaan een plechtigheid in de kerk wordt gewenst, dient u contact op te nemen met het parochiesecretariaat, telefoon 072-5113617.

De contactpersoon neemt de wensen van de familie of uitvaartverzorger aan en regelt de noodzakelijke  contacten.

Uitvaart/afscheidsviering:

Bij het overlijden van een parochiaan wordt in overleg met de pastoor of mevrouw Ria Pielage een uitvaartdienst/afscheidsviering voorbereid.

Dit kan een Eucharistieviering  of een Dienst van Woord en Gebed zijn.

Avondwake:

Wanneer de familie van de overledene een avondwake wil, wordt één van de leden van de groep gebeld of zij die avond kan voorgaan. Voor Sint Pancras is dat meestal Jacqueline Schotvanger, voor Oudorp Nella Groot. Zij nemen dan contact op met de nabestaanden, om de avondwake voor te bereiden.  Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de familie wat betreft teksten, liederen en gebeden.  De wake vindt meestal plaats in de kerk, soms in een uitvaartcentrum.

Begraafplaats

Achter de parochiekerk ligt het kerkhof.

Het kerkhof is de laatste rustplaats voor onze parochianen, maar ook oud parochianen, die vanuit onze parochie naar een zorginstelling zijn verhuisd, kunnen hier ook worden begraven.

Bij een familiegraf geldt recht voor 20 jaar.

Er kunnen maximaal 3 overledenen worden begraven.

Bij een algemeen graf is er sprake van een recht om voor 10 jaar gebruik te maken van grafruimte, bestemd voor meerdere overledenen.

Ook kan gebruik worden gemaakt van een urnenkelder, ook hier is sprake van een recht om voor 20 jaar gebruik te maken voor 4 urnen.

Voor informatie over de tarieven: laurentiusparochie@upcmail.nl of tel: 072 5113617


Werkgroep Jong en Oud

De werkgroep bestaat uit vier enthousiaste dames, die samen woord- en gebedsvieringen samenstellen voor de zaterdagavonden. Drie van de vier gaan bij toerbeurt voor, de anderen zijn dan lector of toehoorder. We gebruiken altijd het evangelie van de betreffende zondag en zoeken daar passende lezingen of teksten bij. Vervolgens worden toepasselijke gebeden en liederen gezocht. Dan een bijpassend plaatje en thema voor de voorkant van het boekje en tenslotte wordt een kleine attentie bedacht om de parochianen na afloop mee naar huis te geven.
Dat wordt zeer op prijs gesteld! We zijn oorspronkelijk als gezinsvieringengroep gestart, toen onze eigen kinderen nog klein waren, maar richten ons nu vooral op de ouderen. Kinderen en jongeren zijn natuurlijk nog steeds van harte welkom.
Met Kerst en Palmzondag verzorgen we wel samen met de pastor een viering gericht op het gezin/ de familie.
We hopen eigenlijk op verjonging binnen onze groep.
Voor verder informatie kunt u terecht bij Jacqueline Schotvanger: jac.schotvanger@gmail.com of telefonisch 072-5641693.