Nieuwsberichten

‘Wisseling van de wacht’ in het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bron: Website Bisdom Haarlem-Amsterdam

aus Fran­cis­cus heeft het ont­slag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om ge­zond­heidsre­denen is aan­ge­vraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en Mgr. dr. Everard de Jong als leger­bis­schop (Militair Or­di­na­ri­aat).

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Mgr. Jan Hendriks volgt Mgr. Jos Punt op die op 1 april 1995 tot hulp­bis­schop van Haar­lem werd benoemd. Na het over­lij­den van Mgr. Hennie Bomers werd mgr. Punt op 15 sep­tem­ber 1998 benoemd tot apos­to­lisch admini­strator en op 21 juli 2001 tot bis­schop van Haar­lem. Mgr. Hendriks wordt door deze opvol­ging de 12e bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam na de re­for­ma­tie.

Levensloop mgr. Jan Hendriks

Mgr. Jan Hendriks werd geboren op 17 no­vem­ber 1954 te Leidschen­dam. Na het gymnasium stu­deerde hij filo­so­fie en theo­lo­gie in Am­ster­dam en aan het groot­semi­narie Rolduc. In 1979 werd hij tot diaken en pries­ter gewijd voor het bisdom Rotter­dam Na twee jaar als kape­laan te hebben gewerkt in Den Haag, kreeg hij de opdracht canoniek recht te gaan stu­de­ren in Rome, waar hij in 1986 summa cum laude pro­mo­veerde in het canoniek recht. Tevens behaalde hij diploma’s in Ju­ris­pru­den­tie en Latijn. Hij was tien naar lang pastoor te Haast­recht en hij doceerde aan de semi­na­ries van Rolduc en Den Bosch. In 1997 werd hij rector van de pries­ter- en diaken­oplei­ding van het bisdom Haar­lem. Tevens was hij admini­strator en assis­tent in ver­schil­lende pa­ro­chies van het bisdom. In 2011 werd hij tot titulair bis­schop van Arsacal en hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam benoemd. Op 22 de­cem­ber 2018 werd hij benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor van voornoemd bisdom. Dit ambt nam hij in bezit op 9 januari 2019. Sinds 2003 is hij bovendien consultor van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus in Rome. Paus Fran­cis­cus benoemde hem in 2017 tot rechter in de Hoogste Recht­bank van de Apos­to­lische Signatuur. Zijn benoe­ming tot bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam gaat in met on­mid­del­lijke ingang per 1 juni 2020.

Militair Or­di­na­ri­aat ‘het achtste bisdom’

Het Militair Or­di­na­ri­aat wordt ook wel het ‘achtste bisdom’ van Neder­land genoemd. Het is een niet-territoriaal gebon­den bisdom, dat verant­woor­de­lijk is voor de rooms-katho­lie­ke gees­te­lij­ke ver­zor­ging binnen de krijgs­macht. Aan het or­di­na­ri­aat zijn aal­moe­ze­niers verbon­den, die in reli­gi­eus opzicht onder verant­woor­de­lijk­heid van de leger­bis­schop vallen. Het militair or­di­na­ri­aat werkt nauw samen met de dienst gees­te­lij­ke ver­zor­ging van de krijgs­macht.

Mgr. Punt was tevens sinds 1 april 1995 apos­to­lisch admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat. Mgr. Everard de Jong volgt hem nu in deze functie op. De rol van leger­bis­schop is in Neder­land een parttime functie, die meestal door een van de Neder­landse bis­schop­pen naast hun andere taken wordt uit­geoe­fend. Mgr. De Jong blijft dan ook hulp­bis­schop van het bisdom Roermond en pastoor van het pa­ro­chiecluster in Maastricht-Oost. Hij blijft ook in Maastricht wonen.

Levensloop Mgr. de Jong

Mgr. Everard de Jong werd op 4 juli 1958 in Eindhoven geboren. Na een tech­nische studie begon hij in 1976 aan het groot­semi­narie Rolduc in Kerkrade aan zijn pries­ter­oplei­ding. In 1983 werd hij in Roermond tot pries­ter gewijd. Na een aanvullende studie filo­so­fie in Rome en Washington vervulde hij diverse pas­to­rale functies in het bisdom Roermond. In de­cem­ber 1998 werd Mgr. De Jong tot hulp­bis­schop van Roermond benoemd. Eind vorig jaar werd hij op zijn eigen verzoek ook benoemd tot pastoor van vijf pa­ro­chies in Maastricht. Binnen de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was hij lange tijd referent voor onder­wijs, catechese en jon­ge­ren. Momenteel is hij bis­schop­re­fe­rent voor het cate­go­riaal pas­to­raat (zorg en justitie). Deze taken blijft hij naast zijn nieuwe functie als leger­bis­schop vervullen. De benoe­ming tot apos­to­lisch admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat gaat in met on­mid­del­lijke ingang per 1 juni 2020.

Viering in Haar­lemse Ka­the­draal

Tijdens een besloten vie­ring van intrede, vandaag in de Haar­lemse St. Bavo Ka­the­draal, zullen de beide bis­schop­pen hun ambt beginnen. De vie­ring die om 12.00 uur begint is recht­streeks te volgen via live­stream (Ka­the­draal-TV / www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live)

Of bekijk hem hieronder terug.

Pers­ge­sprek en live­stream

Vanmid­dag is er om 15.00 uur een pers­ge­sprek in het bis­schops­huis in Haar­lem, waarbij Mgr. De Jong als nieuwe leger­bis­schop zal wor­den voor­ge­steld en Mgr. Hendriks als de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Het pers­ge­sprek wordt via live­stream uitgezon­den (Ka­the­draal-TV – www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/live).

Of bekijk hem hieronder terug.


Pinkstergroet pastoor Franklin

Beste mensen,

Dit jaar hebben we de hoogfeesten van Pasen, Hemelvaart en nu ook het Pinksterfeest niet kunnen vieren zoals we gewend zijn.

We hopen gelukkig, maar toch zachtjes uitgedrukt, dat de coronacrisis langzamerhand haar hoogtepunt bereikt.

De maatregelen  zijn versoepeld met de blijvende verantwoordelijkheid van allen om de gemaakte afspraken te respecteren om het virus in toom te houden .

De gedachten blijven ons maar achtervolgen: het duurt te lang en vooral hoe nu verder!

Dit geld niet alleen voor onze samenleving maar ook voor ons gelovig – kerkelijk leven.

De bisschoppenconferentie heeft afgelopen week besloten dat

er weer gevierd mag worden in de kerk in kleine groepen van dertig mensen en per 1 juli met honderd mensen.

De blijde boodschap is om met ingang van 14 juni de communie weer te kunnen ontvangen na een lange periode!

We hopen dat er geen tweede besmettingsgolf de kop opsteekt.

Over Pinksteren gesproken zien we dat Jezus met Hemelvaart is teruggekeerd  naar de Vader. Maria en de apostelen bevinden zich in de bovenzaal achter gesloten deuren vol angst maar verbonden in gebed, in quarantaine wachtend op de Geest!

De leerlingen vatten weer moed bij het ontvangen van de Geest en de deuren en ramen gaan weer open en ze durven weer de straat op te gaan om hun zending te voltooien.

Tegen die achtergrond mogen wij Pinksteren dit jaar vieren: het feest van de geboorte van de kerk: de herschepping, van vernieuwing en, zeer concreet voor ons in deze coronacrisisperiode, een  herstart van het kerkelijk leven!

We moeten Gods Geest hiervoor zeer dankbaar zijn: het vlammetje van hoop, ontstoken in ons binnenste die ons hart verwarmt in onze twijfels en eenzaamheid; die ons het goede doet bewaren en een nieuwe mens vol hoop doet herboren worden!

Dat Hij ons in beweging zet om er voor elkaar te zijn in onze parochie, in onze regio!

Zalig Pinksteren

Pastoor Franklin


Protocol Liturgievieringen vanaf juni 2020 Laurentiuskerk Oudorp

 • In juni maximaal 30 kerkgangers welkom, vanaf juli maximaal 100 kerkgangers
 • In juni moet u zich vooraf telefonisch melden: 072-5113617
 • Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of koorts thuis blijven
 • Alle maatregelen van het RIVM in acht nemen
 • De kerk in via de hoofdingang; daar wordt u opgevangen en worden u enkele vragen gesteld
 • Achterin de kerk handen ontsmetten (desinfectiegel aanwezig)
 • Via de zijpaden naar voren; daar wordt u opgevangen en krijgt u een plaats toegewezen
 • De eerste twee banken blijven onbezet
 • De eerste kerkganger gaat de derde bank in en loopt door naar het middenpad (zitplaats is gemarkeerd)
 • De tweede kerkganger gaat ook de derde bank in en gaat op het hoekje zitten (zitplaats is gemarkeerd)
 • Huisgenoten kunnen naast elkaar zitten (zie tekening)
 • Het lichaam niet aanraken bij kruisteken, geen vredeswens
 • Er wordt niet gezongen
 • Vanaf 14 juni communiegang door het middenpad naar voren, eerst het rechterschip
 • Voor het ontvangen van de hostie de handen desinfecteren (desinfectiegel aanwezig)
 • Na het ontvangen van de communie via het zijpad terug naar de plaats
 • Na de mis in omgekeerde volgorde naar buiten, dus achterin beginnen
 • Mensen die een kaars op willen steken, blijven zitten tot iedereen de kerk heeft verlaten
 • De collecteschaal staat achterin de kerk
 • Collectegeld ook over te maken op NL85 RABO 014 12 01 231 t.n.v. RK Kerkbestuur Oudorp

Zitschema


Eerste H. Mis in de Mariakerk op donderdag 4 juni.

De eerste H. Mis in de Mariakerk vindt plaats op donderdag 4 juni om 9:30 uur.

Tot en met augustus komen de missen van de dinsdagen te vervallen.

De eerste zondagse Mis in de Mariakerk is op zondag 7 juni om 11:00 uur.

De kerkstoelen zijn op 1,5 m. opgesteld. Dit betekent dat er minder mensen aanwezig kunnen zijn in een viering.

U dient zich daarom tijdig aan te melden via het secretariaat: 072 56 28 401

Dit geldt voor de missen door de week en op zondag!

Er is een protocol vastgesteld in verband met het corona virus.

 • Blijft thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Bewaar steeds de 1,5 m. afstand.
 • Als er ter plekke geconstateerd wordt dat u deze verschijnselen heeft, wordt u de toegang tot de kerk geweigerd.
 • Kom om tijd.
 • Betreden van het kerkcentrum via de ingang Kajakstraat. U wordt één voor één of per stel binnengelaten.
 • Gebruik van hand-gel is verplicht bij binnenkomst.
 • Na binnenkomst meteen linksaf en de pijlen volgen.
 • Bij binnenkomst in de kerkzaal wordt u een plaats aangewezen door de koster. Eerst worden de plaatsen die het verst van de ingang staan bezet.
 • Er is geen garderobegebruik.
 • Toilet slechts in geval van nood toegankelijk.
 • Het lezingenblad neemt u mee naar huis.
 • Er wordt niet gezamenlijk gezongen tijdens de mis.
 • Pas op 14 juni mogen de kerkgangers de Heilige Communie ontvangen.
 • Na de viering verlaat men de kerkzaal op aanwijzing van de koster.
 • Er wordt een collecteschaal bij de uitgang geplaatst.
 • U verlaat de kerkzaal door de deuren aan de linkerkant en volgt de pijlen naar de hoofdingang om het gebouw te verlaten.
 • Na de Mis mogen er geen groepjes gevormd worden binnen het kerkcentrum.

Beste parochiaan,

Het zijn veel maatregelen en het zal ons allemaal tijd kosten om eraan te wennen, maar het doel is de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Alvast bedankt voor u medewerking.Tekenactie voor ouderen door kinderen

Beste kinderen, ouders, grootouders van kerken in Alkmaar,

Door de corona tijd is voor iedereen een vreemde en moeilijke situatie ontstaan. Wij kunnen niet meer ons dagelijkse ritme volgen en onze gewoonlijke dingen doen. Wij kunnen ook niet meer zomaar met iedereen afspreken en bezoek ontvangen. Dit is ook heel moeilijk voor ouderen in verzorgingshuizen die al een tijd geen bezoek mogen ontvangen. Helemaal niet fijn!

Maar… we kunnen wel iets doen:

Stichting Present Alkmaar organiseert, met medewerking van kerken en organisaties in Alkmaar, Bergen en Schoorl en (vooralsnog) drie verzorgingscentra, een tekeningen inzamelactie.

Hierbij worden door zoveel mogelijk kinderen mooie, kleurrijke tekeningen voor ouderen in verzorgingscentra gemaakt. De tekeningen worden ingescand en naar ons toegestuurd per email.

Ieder kind bewaart zijn/haar eigen tekening (nog).

Present print alle ingescande tekeningen uit (in kleur) waarna alle prints van kinderen in Alkmaar naar verzorgingscentrum Westerhout worden gestuurd (als er heel veel tekeningen binnenkomen, wordt deze actie uitgebreid naar andere Alkmaarse verzorgingscentra)

In het verzorgingshuis wordt er een grote wandcollage gemaakt van de prints zodat bewoners die kunnen bekijken en weten dat alle kinderen aan hen denken.

Waarom bewaart ieder kind zijn/haar tekening? Wanneer de corona uitbraak eenmaal is afgelopen wordt er een feestelijke ontmoeting georganiseerd voor de bewoners en de kinderen, met muziek, spelletjes, wat lekkers…. Hoe fijn om elkaar weer in het echt te kunnen ontmoeten!

Kinderen nemen hun originele tekening mee wanneer ze op bezoek komen, zodat de originele tekening en de geprinte tekening elkaar ook ‘ontmoeten’, net als de kinderen en de bewoners.                                               

Willen jullie kinderen of kleinkinderen meedoen met deze bijzondere actie?

 1. Stuur een kleurrijke tekening, met eventueel een leuke tekst erop, naar dit email adres: presenttekening.alkmaar@gmail.com
 2. Vermeld naam, contact telefoonnummer en kerk of school erbij
 3. Bewaar jouw tekening goed (schrijf jouw naam en datum op de achterkant).
 4. Nadat dingen weer gewoon zijn, zullen we contact met jullie opnemen over het feestelijk bezoek aan het verzorgingshuis in jouw woonplaats.

Veel plezier met tekenen!
Paasgroet Pastoor Franklin

Beste mensen,

Een ieder die zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap als parochiaan of zoekende in deze crisistijd, heeft wellicht behoefte aan een bemoedigend woord. We zitten nu in de Goede Week, een week die we dit jaar anders zullen vieren. Niet met uiterlijke tekenen en symbolen maar meer innerlijk en in besloten familiekring in een feestelijke sfeer.

De invulling van Pasen is dit jaar anders nl.: samen met je gezin bidden en de dienst volgen op de tv. Het gevaar dat we vooral dit jaar oplopen is, dat we alles aannemen als een herdenking van de historische momenten in het leven van Jezus, zoals de Witte Donderdag met zijn leerlingen aan tafel, Goede Vrijdag zijn lijden en dood en Pasen de opstanding uit de doden.

Maar Pasen vieren is de Heer die tot ons spreekt in deze concrete situatie d.m.v. zijn Woord dat ons verlicht en begeleidt naar zijn koninkrijk.

De afgelopen tijd zijn we steeds waakzaam voor de maatregelen die getroffen zijn om het coronavirus te bestrijden.

Zo worden we uitgenodigd om waakzaam te blijven, met de lenden omgord en de lampen aan om op de Heer te wachten.

De pandemie kan voor ons naast de onzekerheid, de angst en het omgeven zijn door de dood ook een moment van redding zijn!

Pasen vieren is de volheid van de tijd vieren, van onze redding: de Heer is ons meer nabij dan ooit!

De Heer komt om ons te troosten om ons te bevrijden van onze angsten en de dood: om onze zonden te vergeven!

Hij wil nieuwe mensen van ons maken, opdat wij Hem en onze naasten kunnen liefhebben.

Dat wij solidair zijn en blijven in gebed met en voor velen die hun baan verliezen, degenen die gebukt gaan onder het lijden aan het coronavirus, de artsen en het verpleegpersoneel die veel te verduren hebben de laatste maanden en blootgesteld zijn aan veel spanningen en stress, de regeringsleiders die door de spanning beslissingen moeten nemen en soms hierin ook fouten maken. Zo kunnen we de lijst blijven aanvullen.

Ik hoop dat de genade Gods met allen mag zijn en dat wij door de Geest van Jezus Christus verlicht worden in onze harten.

Dat onze Paasvreugde mag zijn: gezegend en hoopvol!

Jezus Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!

Ik wens u Zalig Pasen en dat wij elkaar nabij zijn in gebed in verbondenheid.

Pastoor Franklin Brigitha


Woensdag 8 april: palmtakken bij de voordeur van de Blije Mare (Mariakerk).

Op woensdag 8 april, tussen 13:30 en 15:00 uur, liggen er palmtakken bij de voordeur van de Blije Mare (voorkant van het gebouw).

Pastoor Franklin heeft de palmtakken gezegend.

U kun gerust uw palmtak komen ophalen.

We leggen een doos met palmtakken bij de voordeur van de Blije Mare.

Als u een palmtak komt halen, denk alstublieft dat u zich aan de 1,5 meter afstand houdt!

Er is tevens open kerk vanaf 13:30 tot 15:00 uur. U kunt de Mariakerk binnengaan om in stilte te bidden. Houd u dan ook strikt rekening mee met de gevraagde afstand. Probeer ook in stilte te blijven.